ข่าวกิจกรรม

ร้อยความรักถักดวงใจ สานสายใยมุทิตาจิต 18 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ นางสาวสุภาวดี แสนทวีสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมงาน มุทิตาจิต นายพรมมา ก้อนหิน ณ ที่ทำการกำนันตำบลนาโพธิ์ บ้านนาโพธิ์น้อย หมู่ที่ 7 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี .

         วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจัดตั้งจุดตรวจบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 พร้อมด้วยคณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ณ ห้องประชุมจินดามณี องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี .

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยคณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพันจ่าเอกภาสกร เคนเหลา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน ได้มอบเงินช่วยเหลือประชาชน หมู่ 7 ที่ได้รับผลจากอัคคีภัย(ไฟไหม้สวนยางพารา) ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี .

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.นายจันทร์ บุญชาติ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานเปิดประชุม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 โดยมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ คณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี .

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียน (บัณฑิตน้อย) พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และ คุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลิกบากศรีอุดม ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเลิงบากศรีอุดม ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี .

วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นายพรมมา สายบุญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียน (บัณฑิตน้อย) พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และ คุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชาดฮี ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชาดฮี ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี .

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายพรมมา สายบุญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ื ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ร่วมกับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโพธิ์ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน ร่วมกันทำความสะอาดสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาโพธิ์ตามโครงการบริหารจัดการขยะตามหลัก 3 Rs เพื่อเป็นจังหวัดอุบลราชธานีสะอาดแบบยั่งยืน .

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ได้จัดโครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ประจำปี 2551 ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเด็กนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชาดฮี ศูนย์พํฒนาเด็กเล็กบ้านเลิงบากศรีอุดม เข้าร่วมโครงการ จำนวน 120 คน เพื่อส่งเสริมให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ จากการเรียนรู้ด้วยประสบการณ์จริง เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้เปลี่ยนบรรยากาศ ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง เด็กปฐมวัยร้อยละ 80 รู้จักการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข .

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายลอง บุญเถิง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรสำหรับนักเรียน (บัณฑิตน้อย) พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงาน และ คุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี .

วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. พันจ่าเอกภาสกร เคนเหลา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทีมงานป้องกัน เข้าระงับเหตุอัคคีภัย ณ บ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี .

วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำโดย พันจ่าเอกภาสกร เคนเหลา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนายรพีรัฐ สุโพธฺิ์รักษ์ นายช่างโยธา พร้อมด้วยคณะกรรมการสำรวจความเสียหายเบื้องต้น ได้ออกสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย ในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ .

วันที่ 18 มีนาคม 2561 นายพรมมา สายบุญ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี .

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 36

แผนที่เดินทาง

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ