ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางทช.4019-สี่แยกทช.3039

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทาง ทช. 4019 -ทช.3039    ตำบลนาโพธิ์   อำเภอพิบูลมังสาหาร  จังหวัดอุบลราชธานี   วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  903,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 20 สิงหาคม  61 เป็นเงิน  903,000 บาท

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลนาโพธิ์ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ